Lucerna mieszańcowa

Lucernę mieszańcową należy bezwzględnie uprawiać wszędzie, gdzie się tylko udaje, natomiast na glebach dla niej zbyt ciężkich — koniczynę czerwoną, na za ciężkich i za wilgotnych — koniczynę białoróżową, na zbyt słabych dla lucerny — komonicę zwyczajną, koniczynę białą, nostrzyk lub przelot. Na płytkich glebach wapiennych, zwanych rędzinami, niezastąpiona może okazać się esparceta. Motylkowe drobnonasienne i trawy nie są dla siebie roślinami konkurencyjnymi i doskonale uzupełniają się. Do najbardziej wydajnych i najczęściej uprawianych zalicza się kupkówkę pospolitą, kostrzewę łąkową, życicę trwałą i tymotkę łąkową. O doborze gatunków powinny decydować — charakter siedliska oraz najniższe koszty produkcji. Nieliczne są wyniki doświadczeń, w których porównano wydajność kilku gatunków lub odmian. Jednakże ustalono, że największą potencjalną możliwość plonowania wykazują: lucerna mieszańcowa i koniczyna czerwona, w niektórych zaś warunkach — komonica zwyczajna i esparceta, spośród traw — kupkówka kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa i życica trwała. W warunkach przyrodniczych w pełni odpowiadających roślinom motylkowym drobnonasiennym powinno się uprawiać je. w siewie czystym; wówczas uzyskuje się największą liczbę jednostek owsianych i kilogramów białka z hektara. Rośliny te powinny być użytkowane krótko, gdyż przerzedzenie łanu zmniejsza plony i sprzyja silnemu zachwaszczeniu. Tylko w niektórych wypadkach na glebie słabej i w surowych warunkach powinno się uprawiać mieszanki koniczyny lub lucerny z trawami. Wprowadzenie traw zmniejsza ryzyko niepowodzenia uprawy koniczyny czerwonej na glebie zbyt słabej lub zbyt wilgotnej, a lucerny mieszańcowej na glebie zbyt zwięzłej i za wilgotnej. Natomiast przy siewie motylkowych mniej wydajnych udział traw jest pożądany, ponieważ może zwiększyć plon. Tak więc intensyfikacja w zakresie produkcji pasz, opartej na roślinach pastewnych wieloletnich, powinna polegać na siewie ich w rośliny ochronne w drugim roku po oborniku, uprawie w czystym siewie (nie w mieszankach) i krótszym niż dotychczas użytkowaniu.